Skriv ut

Extra föreningsbidrag (2024)

Generella stöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmöteprotokoll

Bidragen är till för att stötta Sala kommuns föreningar
- Föreningen skall vara ansluten till riksorganisation(gäller enbart idrott) och ha sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun. Bidrag till förening som inte är ansluten till riksorganisation prövas särskilt av kultur- och fritidsnämnden
- Föreningen skall ha varit verksam minst 6 månader fram till fastställt ansökningsdatum
- Föreningen skall ta ut en medlemsavgift av samtliga medlemmar. Förening som av principiella skäl inte tar ut medlemsavgift skall på annat sätt styrka att dessa medlemmar ekonomiskt stöder föreningen
- Föreningen ska vara uppbyggd enligt grundläggande värderingar, som demokrati, jämställdhet, individens frihet och alla människors lika värde. Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariationer, sexuell läggning och ålder. Den ska arbeta för att stimulera mångfald och en jämlikhet mellan ungdomsgrupper, lika väl som jämställdhet mellan könen
- Föreningen ska ha godkända stadgar, styrelse och revisorer. Av föreningens stadgar ska det framgå att alla har rätt att bli medlemmar och delta i verksamheten, såvida det inte finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hindra detta
- Föreningen skall representeras av minst två representanter från styrelsen vid föreningsutbildning anordnad av kultur- och fritidsnämnden.

Saknar ni inlogg, kontakta eleonor.eklund@sala.se eller agneta.nord@sala.se

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in